Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet är ett sätt att utveckla och effektivisera verksamheten. Genom mätningar och undersökningar följer vi upp vad vi presterar inom områden som leveranssäkerhet, produktkvalitet och kundtillfredsställelse. Personalens och kundernas förslag på förbättringar av både produkter och arbetssätt är också viktiga underlag för att driva kvalitetsarbetet framåt.

Miljöarbete

Vi strävar efter att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan. Därför har följande miljömål fastställts, baserade på våra betydande miljöaspekter: Alla produkter vi säljer ska vara miljövarudeklarerade. Vi ska sortera vårt avfall så långt det är möjligt ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel. Transporternas miljöpåverkan ska, om möjligt, reduceras. Alla inköp – produkter och förbrukningsmaterial – ska göras med miljöhänsyn.

Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitetsnivån i alla våra åtaganden är vårt viktigaste konkurrensmedel och ska ge oss nöjda kunder. Vi strävar efter att alltid i rätt tid leverera felfria, säkra, funktionella, användarvänliga och miljöanpassade produkter och tjänster som överträffar förväntningar och ställda krav. Vi ska ha god kännedom om miljöpåverkan från våra produkter och tjänster under hela deras livscykel, och där så är möjligt minska den. Naturens resurser ska användas skonsamt och effektivt för att minska vår negativa miljöpåverkan.

Vi ska också verka för att våra leverantörer, samarbetspartner och transportörer agerar på samma sätt. Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra högt uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö. Vi skapar ständiga förbättringar genom tydliga och mätbara mål, inom såväl kvalitet som inre och yttre miljö. Vår strävan är att ligga steget före och ha högre ambitioner än gällande miljölagstiftning.

Några kundreferenser

Tupac förser stora delar av svensk och nordisk industri med displayer och förpackningar. Antingen via våra återförsäljare som finns representerade i hela Sverige eller direkt genom vår egen säjlkår.